PLENÁRNÍ PŘÍSPĚVKY

 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
   Vztah pedagogické teorie, pedagogického výzkumu a pedagogické praxe – trochu jinak 
  Prezentace ke stažení zde 
  • Přehledový referát vychází z předpokladu, že mnohé diskuse o vztahu mezi pedagogickou teorií, pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí celou problematiku výrazně zjednodušují. Diskutující se domnívají, že základní vztahy mezi teorií, výzkumem a praxí lze řešit (a snad i vyřešit) v obecné rovině. Ve skutečnosti každá z těchto tří entit má mnoho podob a mnoho dimenzí, a proto zkoumání vzájemných vztahů musí respektovat různé úrovně zkoumání a v jejich rámci i různé aspekty studovaných jevů. Navíc jde ve všech třech případech o pedagogické jevy a je třeba si klást otázku po hranicích, za nichž se už pedagogika buď ztrácí v jemných detailech (viz např. neuropedagogika) anebo se rozplývá v obecně-filozofických úvahách. Referát mj. přiblíží různé úrovně pedagogických teorií (makro-úroveň, mezo-úroveň, mikro-úroveň) a jejich různé funkce. Značnou pozornost bude věnovat podobám pedagogickému výzkumu, např. předpokladům, na nichž jeho formální uplatňování staví anebo metaforám, které vystihují jeho různé podoby a funkce. Přiblíží i problémy s převáděním výsledků výzkumu do běžné školní praxe a témata, která výzkum zatím příliš neřeší.

 

 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 
  Teorie sociálních věd a jejich vztah k pedagogickému výzkumu
  Prezentace ke stažení zde 
  • Příspěvek se zaměřuje na podmínky a důsledky využití sociálních teorií v pedagogickém výzkumu. Přestože pojmy vycházející ze sociálních teorií se staly v pedagogickém výzkumu v průběhu posledních několika desetiletí samozřejmostí, byla jen malá pozornost věnována jejich výzvám, nabízeným příležitostem a případným problémům, které mohou vznikat při jejich aplikaci. Sociální teorie a jejich využívání vychází ze dvou tvrzení. 1) Žádná data nemluví sama za sebe. Tento axiom platí všude tam, kde výzkum má sociální a normativní rozměr, bez ohledu na to, zda se výzkumné otázky týkají výchovy, vzdělávání nebo teoretické fyziky, ale jejich formulace a interpretace mají později evidentně přímé a bezprostřední sociální důsledky. 2) Pedagogický výzkum je řečnickým jednáním. Podle tohoto axiomu za využití principů teorie řečových aktů a teorie komunikativního jednání, téměř každá forma delšího používání jazyka, ať už mluveného či psaného, je řečnickým jednáním. Sociální teorie pak mají v pedagogickém výzkumu čtyři možnosti využití, jako a) základní předpoklad, b) zaostření objektivu, c) kostra příběhu, d) dialektický rámec. Uvedené možnosti budou podrobněji analyzovány.

 

 • PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) 
  O povaze pedagogické teorie aneb kam s výchovnými ideály v pedagogické vědě? 
  Prezentace ke stažení zde 
  • Cílem příspěvku je poukázat na význam filosofické reflexe pro pedagogiku a na nebezpečí skrývající se v redukci vědy na empirický výzkum podléhající specifickým kritériím. Význam filosofie pro pedagogiku, konkrétně způsob, jímž odhaluje vztah mezi tím, co jest a tím, co má být, je demonstrován na příkladu úvahy o výchovných ideálech. Příspěvek se snaží prokázat, že existují dva kořeny pedagogiky – (1) vědecký výzkum konstatující to, co jest (fakta) a (2) filosofické tázání otevírající otázku po smyslu a účelu výchovy i pedagogické teorie. Výchovné ideály jsou jistě čímsi faktickým a praktickým: formulujeme je v pojmech a představách, orientují naši pedagogickou zkušenost, ale i budování teorie. Filosofická reflexe však odhaluje, že výchovné ideály nelze redukovat na to, co z nich lze empiricky zachytit v individuálních představách a společenské praxi.

 

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz