Posterová sekce

Do této sekce budou přijímány postery, které by měly odpovídat zaměření konference. 

Další informace viz. pokyny k posterům


V rámci této sekce budou vyhodnoceny 3 nejlepší prezentace, které budou vyhlášeny při slavnostním ukončení konference. 

 

Program sekce 

2. den konference – úterý 9. září 2014

Vedoucí sekce: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D., Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Místnostbude upřesněna

09.00 - 10.30 hod.

 • doc. PhDr. Marta Černotová, CSc.,  Mgr. Mária Dupkalová, PhD. 
  Doktorand pedagogiky v kontextoch súčasnej vysokoškolskej edukácie (charakteristika doktorandského štúdia v komparatívnom kontexte SR a ČR)
 • Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
  Současné trendy vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
 • Ing. Marie Horáčková
  Proenvironmentální postoje učitelů středních odborných škol jako předpoklad biofilní orientace vzdělávání
 • RNDr. Martin Jáč, Ph.D.
  Hodnocení mikroskopických dovedností žáků 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií – informace o připravovaném výzkumném šetření
 • RNDr. Vanda Janštová, Mgr. Radka Dvořáková
  Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické olympiády k účasti v soutěži
 • Mgr. Tereza Kocová, RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
  Výskyt miskoncepcí v závislosti na obtížnosti látky v geografii – možnosti výzkumu
 • Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.
  Didaktická znalost obsahu jako klíčový nástroj realizace kompetencí učitele v reflexi pedagogické praxe studentů učitelství přírodopisu
 • PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.
  Možnosti rozvoja kritického myslenia študentov učitelstva
 • Mgr. Lucie Kučerová, Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. 
  Historiografie dějin pedagogiky – nová oblast výzkumu, možné metodologické přístupy
 • RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
  Dynamika prostorových vztahů v poskytování základního vzdělávání: případ dvou českých venkovských oblastí
 • Ing. Stanislav Michek, Ph.D.
  Příroda jako prostředí ovlivňující výchovný proces v lesních mateřských školách
 • Mgr. Milena Mikulková
  SOCIOKLIMA – možnosti diagnostiky sociálního začlenění žáků v prostředí školní třídy
 • Mgr. Marie Najmonová
  Utváření klimatu třídy s žákem se specifickou poruchou chování
 • Mgr. Kateřina Novotná
  Mapa četnosti geografických jmen jako jeden z nástrojů hodnocení regionálních učebnic zeměpisu
 • PhDr. Edita Poórová
  Skúšanie a hodnotenie študentov na vysokej škole
 • Mgr. Irena Reimannová, Ph.D., Mgr. Helena Zitková, Ph.D. 
  Budování znalosti obsahu u studentů učitelství anglického jazyka
 • Mgr. Bohdana Richterová, doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
  Edukace jako sociálně konstruovaná kategorie – proměny teoretického obsahu a struktury edukace v procesu pregraduální přípravy učitelů na UP v Olomouci
 • Bc. Barbora Sailerová, RNDr. Jan Mourek, Ph.D. 
  Preference žáků pro různé typy zoologických objektů ve výuce biologie: radši fotky nebo válce?
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
  Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě
 • Mgr. Pavla Soukupová
  Představení výsledků předvýzkumu Rozvoj profesních kompetencí u budoucích a začínajících učitelů
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
  ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky
 • Mgr. Monika Szimethová, PhD., Bc. Petra Kovalová
  Začínajúci výskumník ako magister na ceste k výskumu
 • Mgr. Kateřina Tomešková
  Poznávací procesy dětí během muzejní edukace a způsoby jejich ovlivňování
 • MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.
  Nový klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny: pokračující akční výzkum na ZUŠ
 • Mgr. Markéta Zachová
  Specifika práce s dětmi cizinců v prostředí školy
 • RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
  Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární geometrie

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz