SEMINÁŘE

Didaktická kazuistika: most mezi praxí a teorií budovaný v zájmu kvality výuky
(doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.; doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 PdF Masarykovy Univerzity v Brně)

 • Studium případů je jednou ze základních metod poznávání a učení. V klinických a pomáhajících profesích jde o to, aby profesionál dokázal interpretovat jedinečnost studovaného/řešeného případu na pozadí určitých obecněji platných pravidelností, které mu nabízí teorie. Schopnost nahlížet a vysvětlovat praxi teoreticky a na tomto základě zkvalitňovat jednání - to je znakem profesionality. Pro vzdělávatele (budoucích) profesionálů z toho vyplývá metodologická a metodická otázka, na základě jakých východisek a jakými postupy podporovat rozvíjení této schopnosti. V semináři bude představena koncepce obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování praxe, kterou přednášející rozpracovává s širším kolektivem spolupracovníků z fakult připravujících učitele. Didaktická kazuistika bude v semináři prezentována jako most mezi praxí a teorií, jenž je budován v zájmu teoreticky fundovaného rozvíjení kvality výuky. Kromě toho bude v semináři rozebírán potenciál didaktické kazuistiky pro sdílení a rozvíjení profesního vědění.

 

Writing Academic English 
(MgA, M.A. Markus ÖbrinkUppsala, Sweden; UPlift, FF Palacky University)

 • In today's globalised world foreign languages are becoming increasingly important. More and more academic work is conducted exclusively in English, and those who lack the skills will also miss out on opportunities and risk not being able to participate in the scienfitic debate. But what are these specific skills that the academic needs? This seminar gives a perspective on what Academic English is about, and what it is not. Although the language may be more complex than everyday English, good academic writers aim to be as clear, precise, and simple as possible. Instead of focusing on traditional language training, we will look at the actual aim of the writing process. By being aware on why we write and what we want to get out of it, we are able to focus on getting the message out there instead of getting stuck in complicated phrases and grammar. Some attention will also be payed to different strategies how to avoid mistakes and write a text that will catch the readers attention. 
 • The seminar will be in English, and participants need a level of at least B1 (but preferably higher) to be able to participate.

Ze zdravotních důvodů byl zrušen seminář prof. Gerlindy Šmausové. Děkujeme za pochopení.

Vztah mezi teorií a metodologií v pedagogickém výzkumu
(Prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.)

Interaktivní seminář bude rozdělen na část teoretickou (cca 60 min) a praktickou (cca 90 min) věnovanou již konkrétním případům disertačních a jiných prací dle připravených úkolů (viz úkoly pro účastníky workshopu).

 • Cílem workshopu je zkoumat na základě předložených náčrtů disertačních prací koherenci zvolených témat výzkumu, jejich teoretického rámovaní a metodologických přístupů. Jednota pedagogiky vychází z jednoty výchovných procesů ve společenské praxi. Předpokládá tudíž orientovanost v řadě teorií a metodologií společenských věd. Společenské vědy – filozofie, historie, sociologie, psychologie, politologie a další přijaly různá normativně platná paradigmata ohledně svých předmětů výzkumu, teorii a metodologii. Podle povahy úsudku považovaných za pravdivé rozlišujeme vědy spekulativní, vědy empirické a vědy o významu, tj. vědy interpretativní. S kritériem pravdivosti jsou spojené metodologické přístupy, na jedné straně buďto celistvé (holistické) nebo „od jednotlivých jevů“, neboli přístupy tzv. deduktivní či induktivní. Již samotné výrazy „celek“ nebo „jednotlivá část“ jsou možné jen ve vztahu k určitým teoriím, které „předchozím způsobem“ vymezily oblast zkoumání a jeho pojmové uchopení. Ve výzkumném procesu proto volbě metody předchází volba vhodného teoretického rámce. Výzkumný proces sám začíná položením určité otázky, přesněji řečeno, označením problému, který má výzkum řešit. Problémy vyjadřují neuspokojivé stavy vědění nebo vědomí v daných systémech. U vědecko - kvalifikační doktorské práce je především třeba identifikovat teoretický problém, výzkum tzv. aplikační navíc usiluje o řešení problémů ze společenské praxe. Předmět výzkumu, teoretický rámec a metoda musí být voleny koherentním způsobem. Zamyslíme se nad tím, zda předmět výzkumu vyžaduje: 

  • celistvou teorii (a deduktivní přístup) v rámci strukturalismu či konfliktologické teorie,

  • nebo induktivní přístup v rámci (ateoretického) tzv. metodologického individualismu 

  • či interpretativní perspektivu, spojené buďto s kvantitativními nebo kvalitativními výzkumnými „technikami“. 

Přitom kriticky zhodnotíme i samotné teoretické a metodologické modely, abychom se dopracovali možných způsobů, jak jejich nedostatky překonávat. 

 • Úkol pro účastníky workshopu je připravit náčrt disertační práce, který obsahuje:

  • výzkumnou otázku, formulovanou jako vědecký problém,

  • teoretický rámec,

  • metodologický přístup,

  • kritérium pravdivosti.

Zdroje pro inspiraci:

GIDDENS, Anthony. New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies. Stanford: Stanford University Press, 1993.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Interpretativní sociologie. In: Dopita, M. (ed.) Konstrukce politična ze strany dětí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 92-117.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Vybrané metodologické otázky v sociálních vědách: pozitivismus nebo hermeneutika? In: Šimek, D. (ed.) Kurikulum andragogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 7–18.

ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. Angažovanost vědy. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. 

Sociologica - Andragogica 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 13-22. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/02-Rysavy-Sociologica-Andragogica_2007.pdf

Aktuality

29.09.2014 11:41
Po tomto termínu již nebude možné příspěvky zařadit do recenzního řízení a tedy publikovat. 
23.09.2014 18:17
V sekci Po konferenci naleznete fotogaleri (zde). 
15.09.2014 16:59
V rubrice Ke stažení naleznete prezentace plenárních vystupujících.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
capvolomouc@seznam.cz